หลกความเชอมนของเรา

เราเชื่อว่า ความรับผิดชอบประการแรกของเรานั้นมีต่อผู้ปวย แพทย์ และพยาบาล ตลอดจนมารดา บิดาและผู้ใช่สินค้าและการบริการของเราทุกคน ในการสนองความ ต้องการดังกล่าว ทุกอย่างที่เราผลิตต้องมีคุณภาพสูง เราต้องพยายามเพิ่มคุณค่า ลด ต้นทุนการผลิต และรักษาราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา การดัง ขึ้อสินค้าจากลูกค้า เราต้องบริการให้โดยทันทีและถูกต้อง เราต้องให้โอกาสดู'ค้าทาง ธุรกิจชองเราได้รับผลกำไรอย่างเป5นธรรม
 

เรามีความรับผิดชอบต่อพนักงานที่ทำงานร่วมกับเราทั่วโลก เราต้องสร้างสภาพ แวดล้อมในการทำงานที่เปัดกว้างยอมรับความเป่5นห้จเจกชน เราต้องเคารพในความ แตกต่าง และดักดี้ศริ และชี่นชมการกระทำที่ดีฃองพนักงาน พนักงานทุกคนจะต้อง มีความรู้สึกว'างานมีความมั่นคง มีความสำเร็จ และมีเห้าหมายในการทำงาน ค่า ตอบแทนที่ได้ต้องยุติธรรม และเพียงพอ และสภาพที่ทำงานต้องสะอาด เห้นระเบียบ และปลอดภัย เราต้องใส'ใจสุขภาพและความเห้นอยู่ที่ดี และช่วยให้พนักงานสามารถ รับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้าที่อี่นๆ ของพวกเขา พนักงานต้องรู่สิกมีเสรึ!นการ เสนอขอแนะนำและข้อร้องเรียน ต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การพัฒนา อบรม และความก้าวหน้าในงานสำหรับผู้ที่มีคุณสมบิติที่เหมาะสม ผู้นำของเราต้องมี ความสามารถและต้องบริหารงานอย่างมีหลักการและจริยธรรม

เรามีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่เราอาดัยและทำงานอยู่ และต่อดังคมโลกโดยส่วนรวม ด้วย เราต้องช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงยี่งฃึ้นโดยสนับสนุนความสะดวกใน การเข้าถึงและเพิ่มช่องทางในการรักษาทั่วทุกมุมโลก เราต้องเห้นพลเมืองดี สนับสนุน กิจกรรมที่เห้นประโยชน์และสาธารณกุศล ส่งเสริมการอนามัยและการศึกษาใทํดียิ่ง ขึ้น และรับผิดชอบช่าระภาษีอย่างถูกต้อง เราต้องดูแลรักษาทรัพยสนที่เราไต่รับ อภิสิทธึ๋ในการใช้ อนุรักษ่สภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ความรับผิดชอบประการสุดห้ายของเรานั้นมีต่อผู่ถึอหุน เราต้องดำเนินธุรกิจให้มีผล กำไรที่เหมาะสม เราต้องทดลองแนวความคิดใหม่ๆ ทำการค้นคว้าวิจัยไม'หยุดยั้ง พัฒนาโครงการใหม่ๆ ลงทุนสำหรับอนาคต ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไข เราต้อง จัดหาเครื่องมีอและอุปกรณ์ทันสมัย และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู'ตลาด เราต้อง เตรียมทุนสำรองเผื่อไว้สำหรับเวลาคับขันเมื่อเราดำเนินการโดยยึดหลักความเชื่อมั่นนี้ ผู่ถึอหุนของเราย่อมไต่รับผลตอบแทนที่เห้นธรรม